Series

GCP 101


Articles in this series

Bài 11: Autoscaling và Cloud Load Balancing là gì?
Bài 10: Compute Engine là gì
Bài 9: mạng VPC là gì?
Bài 8: Tài khoản dịch vụ và Cloud Identity
Bài 7: Nhận dạng và quản lý truy cập (IAM)
Bài 6: Hệ thống phân cấp tài nguyên