Kiet Pham

Kiet Pham

1 follower

Có người không dám bước vì sợ gãy chân, nhưng sợ gãy chân mà không dám bước đi thì khác nào chân đã gãy.

Bài 11: Autoscaling và Cloud Load Balancing là gì?
Bài 10: Compute Engine là gì
Bài 9: mạng VPC là gì?
Bài 8: Tài khoản dịch vụ và Cloud Identity
Bài 7: Nhận dạng và quản lý truy cập (IAM)
Bài 6: Hệ thống phân cấp tài nguyên